EDICTE RELACIO D'ADMESOS I DATA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL PER LA SELECCIÓ DE LA PLAÇA AGUTZIL DE RENAU

print pdf
16/10/2015

EDICTE RELACIO D'ADMESOS I DATA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL PER LA SELECCIÓ DE LA PLAÇA AGUTZIL DE RENAU

AJUNTAMENT DE RENAU

 

EDICTEEn data 30 de setembre de dos mil quinze s’ha dictat Resolució d’Alcaldia, en relació al procediment de selecció convocat per a la contractació, en règim d’interinatge per vacant i jornada a temps parcial de la plaça d'Agutzil operari serveis diversos, de règim laboral, Grup Professional V, vacant a la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Renau, amb formació de borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants o substitucions, per la qual es disposa:

 

Primer .-  L’aprovació de la Relació Provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu convocat per a la contractació, en règim d’interinatge per vacant i jornada a temps parcial de la plaça d'Agutzil operari serveis diversos, de règim laboral, Grup Professional V, vacant a la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Renau, amb formació de borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants o substitucions :


ASPIRANTS EXCLOSOS


            DNI                 COGNOMS                          NOM              MOTIU EXCLUSIÓ

Y0817347X              EL MOUDDEN                  IMAD          No tenir la nacionalitat
 

Les llistes completes i certificades de persones aspirants admeses i excloses s’exposen al Tauler d'Edictes i anuncis oficials de la Corporació (Camí de la Rulla núm. 2).


Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.


Igualment, tant les persones aspirants excloses com les omeses per no figurar en la llista provisional poden sol·licitar dins d’aquest mateix termini esmena dels defectes que hagin motivat la seva exclusió o l'omissió en la llista provisional.


En cas que no es presenti cap al·legació, s'entendrà definitiva aquesta llista de persones aspirants admeses i excloses sense necessitat de nova Resolució.


Segon .-  L’aprovació de la relació provisional de persones aspirants que han de realitzar la prova d’acreditació de coneixements de llengua catalana en el nivell exigit, per a la qual s’estableix el mateix règim de publicitat i consulta indicat a l’apartat anterior.

 

Tercer .-  El nomenament del Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves del procés de selecció, i que integraran les següents persones :

 

            President :    Sr. Josep Gómez Belluga............., com a titular.

                                    Sra. Teresa Fargas......................., com a suplent.

            Vocals :         Sra. Carme Martínez Torrents........, com a titular.

                                    Sra. Iolanda Masip Royo................., com a suplent.

                                    Sr. Francisco Pueyo Gràcia..........., com a titular.

                                    Sra. Carmen Vueltas Santin............, com a suplent.

            Secretari :      Sr. Jordi Balagueró Andreu..........., com a titular.

                       

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants poden recusar-los, en qualsevol moment del procés de selecció anterior a la proposta de nomenament, quan hi concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


En el cas que, per raó d'abstenció, de recusació o d'impossibilitat justificada d'assistència, algun dels membres titulars no puguin assistir-hi, han de comunicar-ho als seus suplents per garantir-ne la presència.

 

Quart.-  L’assenyalament de la data de constitució del Tribunal i d’inici de les seves actuacions, per a la qual hauran de ser convocats les persones aspirants admeses al procés de selecció, :

 

Data : 23 d’octubre de 2015

Hora : 9:00 hores

Lloc  : Sala de Plens Ajuntament de Renau (camí de la Rulla, s/n).

 

Les persones aspirants convocades per a les proves hauran de comparèixer amb el DNI i bolígraf de color blau.

 

Cinquè .- Determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en les proves que no siguin de realització simultània, el qual, conforme a la Resolució GRI/158/2015, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2015, començarà per la lletra “O” d’inicial del primer cognom.

 

Sisè.- La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Tauler d'Edictes i anuncis oficials de la Corporació i web municipal http://www.renau.cat, amb indicació que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria només es publicaran al Tauler i web municipal.


Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.


Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva darrera publicació.

 

Renau, 30 de setembre de 2015.

 

L’Alcaldessa,                                                         

Sra. Rosa M. Pares i Yagó.

 

RELACIÓ D'ADMESOS

1. 37369160W
2. 39656817X
3. 47901061L
4. 46323630C
5. 77782719P
6. 39655681R
7. 39705845W
8. 47759196H
9. 33922566G
10. 39731834R
11. 46623114K
12. 39736480R
13. 39677081B
14. 39924506W
15. 39702323E
16. 48009571S


Exclosos


1. Y0817347X
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un
termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el Tauler
d’anuncis i la Web de l’ajuntament d’Alió per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista
provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

El tribunal qualificador s’ha de constituir a Renau el dia 23 d’octubre a les 9:00 hores a l’ajuntament de
Renau Carrer Camí de la Rulla 2

- 9:00 examen català:
77782719P
39655681R
39656817X

- 10:00 h. matí Psicotècnic, cas pràctic, valoració de mèrits i entrevista.

L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant
el primer cognom del qual comenci per la lletra O.

Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació.

Renau 30 de setembre de 2015